بمنظور سرعت بخشیدن به خدمات اجرایی، انعطاف پذیری بهنگام اجرا، کاهش در هزینه های بالاسری و یکپارچگی  مدیریت، روش خدمات مدیریت اجرایی که به تعبیری پیمان مدیریت نامیده می شود؛ ادغام خدمات طراحی، تامین مصالح و اجرای کار ایجاد گردیده است. مدیر پیمان با آگاهی از نیازمندیهای کارفرما و تهیه طرحهای اجرایی که موارد فنی و اقتصادی پروژه را تامین می نماید با توجه به تعریف مشخص از مصالح و بکارگیری نیروی کار در غالب گروه های اجرایی ضمن کاهش ریسک پذیری، کاهش اورهد پیمانکاران، حذف هزینه نظارت عالیه و مقیم مهندسان مشاور و افزایش انعطاف پذیری و مطلوبیت اجرایی، خدمات کلی کار را انجام می دهد. در بسیاری از پروژه های دورن شهری، اخذ مجوزها و پروانه های ساختمان نیز توسط مدیر پیمان انجام می پذیرد.

این مهندسین مشاور مدیریت اجرایی پروژه های متعددی از جمله، مدیریت اجرایی پروژه کارخانه ساخت تجهیزات کامپیوتری …  ادامه مطالب درمعرفی پروژه ها