ما باور داریم تخصص ما در راه توسعه و آبادانی کشور است

بعنوان مهندس مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از شرکتهای مهندسین مشاور تاسیسات شروع کردیم و در سال ۱۳۷۲ مهنــدسان مشــاور ادواره را بنیان نهادیم؛ طی سالهای متمــادی همـــزمان بـا کســب تجـربه در رستــه های اجرایی،نظارتــی،طراحی و برنامه ریزی دوستــان جــدیدی با تخصص های معماری،سازه و صنایع به جمــع مان اضافه شــدند و حالا ما مــی توانیم در راه تــوسعه کشـور سهم بیشتری داشته باشیم.همواره تمرکزمان بــر افـــزایش کیفیت فنی کارمان بـــوده؛ تجـربـه،خلاقیـت و نگـــرش دانــش محـــور منـجـر به درک منــاسب از اندیشـــه های کارفـــرمایان و تامیـن خواستگاهشان گـــردیده است، تا آنجا کــه در بــرخی از پـــــروژه هــــا احساس می شدکه نه تنــها مشاور هستیم بلکه پروژه متعلق به خــود مــاست. ایجــاد چنین ارتباطی شــایـد مهمتـــرین عامل موفقیت ما بوده است. امید داریم با همکاری نزدیک و صمیمی تر با دوستان و کارفــــرمایان جدید زمینه ارتقاء جمعی همه گـــروههای تاثیر گذار در ساخت و سازهای دولتی و خصوصی را فراهم نموده و از این رهگذر خود نیز بهره مند گردیم. زمینه های فعالیت و توانمنــدیهای این شرکت شامل انجـام مطالعـات، امکان سنجی، بررسی اقتصادی و برنامه ریزی- توسعــه و تحقیــق در فــرآیندهای صنعتــی و تکنــولوژی های جدید- طـــراحی مفهومی و مقــدماتی- طـراحی اجـرایی و تهیــه مشخصات فنی- خــدمات مناقصـه و انتخــاب پیمانــکار- نظارت،کنتـرل و بــازرسی حین اجراء- مهندسی خرید و تهیـه دستورالعملهای نصـب و راه اندازی و دوره بهـــره برداری- تهیه دستور العملهای پیشگیــرانه نگهــداری جهت تجهیــزات صنعتــی و ماشیـن آلات - خدمات ممیزی و مدیریت انرژی- اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی - خدمات مدیریت طرح - خدمات مدیریت اجرا- مشارکت در پروژه های طرح،تامین و اجرا می باشد.

کارفرمایان