در پروژه های سه عاملی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) و یا دو عاملی (کارفرما، پیمانکار) بمنظور اجتناب از گسترش سازمان کارفرما، ایجاد هماهنگی در روابط کاری و تامین نیازهای فنی پروژه از مدیر طرح جهت انجام کلیه وظایف و مسئولیتهای کارفرمایی به شرح سرفصل های زیر استفاده می گردد:
۱- خدمات تدوین روش و سازمان اجرا
۲- خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح
۳- خدمات ارجاع کار
۴- خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادهای مهندسی
۵- خدمات تدوین و تامین مصالح و تجهیزات
۶- خدمات ساختمانی، صنعتی و نصب
۷- خدمات نظارت و کنترل کیفی
۸- خدمات راه اندازی، بهره برداری آزمایشی و تحویل
۹- خدمات مربوط به دوره بهره برداری
۱۰- خدمات برآورد، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها
این مهندسین مشاور مدیریت طرح پروژه های متعددی از جمله، مدیریت طرح پروژه ساختمان اداری حقیقت طلب و … ادامه مطالب در معرفی پروژه ها