نوسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در کارخانجات، ساختمانهای عمومی و دولتی و دیگر کاربریها در صورت وجود نقشه راه که مبین موارد فنی و اقتصادی می باشد انجام پذیر است. همچنین امور نگهداری ساختمان بدور از نظارت و ممیزی بر نحوه کارکرد مطلوب تجهیزات، سرویس و تعمیر کاران و پیمانکاران نگهدارنده باعث افزایش هزینه های جاری، کاهش عمر تجهیزات و دیگر موارد می گردد. لذا پیاده سازی مدیریت جامع خدمات سرویس و نگهداری، تدوین دستورالعملهای اقدامات پیشگیرانه PM ، شناسنامه  تجهیزات، ایجاد آرشیو خدمات تعمیراتی، انبارداری و پس از آن نظارت ادواری و پشتیبانی فنی و مشاورت بر خدمات نگهداری تاسیسات و ساختمان  تضمین کننده مطلوبیت سازمانی خواهد شد.

این مهندسین مشاور در بازسازی و استقرار نظام جامع خدمات نگهداری و نظارت بر عملکرد پیمانکاران را در پروژه های متعددی از جمله پیاده سازی و نظارت بر خدمات ییمانکار نگهدارنده ساختمان بیمه مرکزی ایران و …  ادامه مطالب درمعرفی پروژه ها