عنوان پروژه کارفرمامحل پروژه زیربناء (مترمربع)
مجموعه اداری و مسکونی نیروی انتظامیوزارت مسکنبم13000
مجتمع مسکونی گلسار رشتشرکت خانه گستر یکمرشت2500
شهرک مسکونی 52 واحدی کوی بندرسازمان بنادر و کشتیرانیچابهار6500
مجتمع مسکونی دستوارهمجری طرحتهران3200
مجتمع مسکونی اسدیمجری طرحتهران1350
مجتمع مسکونی یوسف آبادمجری طرحتهران2500
مجتمع مسکونی دیباجیمجری طرحتهران2200
مجتمع مسکونی کوهسارمجری طرحتهران1600
مجتمع مسکونی زعفرانیهمجری طرحتهران3200
مجتمع مسکونی نمایندگان مجلس شورای اسلامیوزارت مسکنتهران5000
ساختمانهای مسکونی شهر جدید اندیشهشرکت خانه سازی ایرانکرج14000
ساختمان مسکونی فرحزادمجری طرحتهران1200
مجتمع مسکونی ولنجکمجری طرحتهران4200
ساختمان مسکونی میگونمجری طرحتهران1000
مجتمع مسکونی جمال آبادمجری طرحتهران4000
مجتمع مسکونی ستاره کیششرکت سرمایه گذاری مسکنکیش16000
شهرک مسکونی کنارکنیروی دریاییکنارک17000
مهمانسرای نیروی هوایی نهسامهندسی سپاهتهران12000
خوابگاه متاهلین دادگستری پل رومیوزارت مسکنتهران1500
خوابگاه دانشگاه زابلوزارت علومزابل3500
مجتمع اقامتی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجهخزرآباد ساری4000
برچ پیروز شرقیکمیته امدادتهران5500
مجتمع ویلایی دهکده ساحلی انزلیمجری طرحانزلی1000
مجتمع تجاری، اداری، مسکونی دنیای آرزو ساریمجری طرحساری110000
ساختمانهای مسکونی بموزارت مسکنبم11000
ساختمان اقامتی پزشکان بیمارستان بیرجند و تاشوزارت مسکنبیرجند2000