عنوان پروژه کارفرما محل پروژه زیر بناء (متر مربع)
بیمارستان پیوند اعضا بوعلی شیرازهیئت امناشیراز81000
مجموعه اورژانس و درمانی بم وزارت مسکنبم12000
بیمارستان قائم شهروزارت مسکنقائمشهر22000
بیمارستان ابهروزارت مسکنابهر16000
بیمارستان بروجن وزارت مسکنبروجن16000
بیمارستان 220 تختخوابی ماشهروزارت مسکنماهشهر31000
پلی کلینک قاسم آبادشرکت خانه سازی ایرانشیراز4500
بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی اردبیلوزارت مسکناردبیل25000
بیمارستان خشتوزارت مسکنخشت3500
بیمارستان 96 تختخوابی بموزارت مسکنبم10000
اورژانس و درمانگاه بیمارستان امام اهوازوزارت بهداشتاهواز4500
بیمارستان منتصریه مشهدآستان قدسمشهد4500
بیمارستان 96 تختخوابی فولاد اهوازشرکت ملی فولاداهواز12000
بیمارستان 64 تختخوابی گرمیوزارت مسکنگرمی 4500
بیمارستان 96 تختخوابی کبودر آهنگ وزارت مسکنکبودر آهنگ12000
بیمارستان 96 تختخوابی کاشمروزارت مسکنکاشمر10000
بیمارستان 128 تختخوابی سبزواروزارت مسکنسبزوار12000
بیمارستان 32 تختخوابی نهبندان وزارت مسکننهبندان4500
بیمارستان 20 تختخوابی ارادانمجری طرحگرمسار1850
بیمارستان 64 تختخوابی کلاتوزارت مسکنکلات7500
بیمارستان 96 تختخوابی بجنوردوزارت مسکنبجنورد10000
درمانگاه دانشگاه تربیت معلم حصارک دانشگاه تربیت معلمکرج 1500
بیمارستان 500 تختخوابی فوق تخصصی صنعت نفتبهداشت صنعت نفتتهران81000
بیمارستان 32 تختخوابی جاجرم وزارت مسکنجاجرم 3300
بیمارستان 64 تختخوابی جغتایوزارت مسکن جغتای- خراسان 7500
بیمارستان 96 تختخوابی اسدآبادوزارت مسکن همدان12000
بیمارستان 96 تختخوابی تویسرکان وزارت مسکنتویسرکان - همدان12000
بیمارستان 96 تختخوابی اسفراینوزات مسکناسفراین- خراسان10000
مرکز همودیالیز 80 تختخوابی شیراز بنیاد حمایت از بیماری های خاصشیراز5000
مجموعه بهداشتی درمانی ملاصدرامجری طرحتهران1200
بیمارستان 32 تختخوابی منوجانسازمان مسکن و شهرسازیمنوجان3200
بیمارستان 140 تختخوابی پیشوای ورامین دانشگاه آزادورامین1500
بیمارستان 320 تختخوابی ساریوزارت مسکنساری28600
بیمارستان 64 تختخوابی رشتنداجارشت12000
مرکز جامع سرطان یزدشرکت خانه سازی ایرانیزد30000
بیمارستان 320 تختخوابی ایلاموزارت مسکن و شهرسازیایلام25000
ساختمان الحاقی بیمارستان ایلاموزارت مسکن و شهرسازیایلام4500
بیمارستان الهادی شرکت مرام قم14280