کنترل مدارک پروژه در حین طراحی تفصیلی و یا مقدماتی بمنظور کاهش مشکلات اجرایی ، کنترل کیفی در حین اجرای کار و پس از آن؛ بازرسی از ساختمان، تاسیسات و تجهیزات بهنگام راهبری، تهیه گزارش از وضعیت کارایی و عملکرد تجهیزات، تدوین شناسنامه فنی و پیاده سازی ساز و کار بازرسی و کنترل ادواری در جهت بهسازی و افزایش بهره وری انرژی کمک شایان توجه ای در جهت آگاهی مدیریت و برنامه ریزی در مجموعه های اداری، صنعتی، بیمارستانی و مسکونی دارد.
این مهندسین مشاور کنترل و بازرسی پروژه های متعددی از جمله، ممیزی ساختمان بیمه مرکزی ایران و …  ادامه مطالب درمعرفی پروژه ها