(به آگاهی میرساند pdf کامل این مقاله در سایت جامعه مهندسین مشاور نشریه شماره ۷۲ تابستان ۱۳۹۵ قابل دریافت است)

ویژگیهای معماری فضاها و اجزای تاسیساتی بخش اول؛ موتورخانه قسمت دوم

سطح مورد نیاز موتورخانه

در یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه دو واحدی اجزای موتورخانه می تواندشامل یکدستگاه دیگ حرارتی، منبع تولید آبگرم، الکتروپمپها… و یا یکدستگاه چیلر نیز به آن اضافه شود. یک بیمارستان شامل تجهیزاتی مانند دیگهای آبگرم – بخار، چیلرهای  ابزوربشن – تراکمی، منابع و مبدلهای گرمایش – بخار و تجهیزات تقلیل فشار بخار باشد و یا برخی از آنها بطریق دیگر انتخاب گردد. در یک سایت صنعتی مجموعه ای از ساختمانهای اداری و صنعتی می تواند دارای موتورخانه هایی با کلیه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ویا برخی از آنها بوده ویا بصورت موتورخانه های فرعی طراحی گردیده که از یک موتورخانه مرکزی از سایت تغذیه می گردد. بنابراین فلسفه طراحی، میزان نیاز به رزرو در تجهیزات که خود تابع حساسیت کاربری می باشد پارامترهای تعیین کننده در انتخاب سطح اولیه موتورخانه می باشد. براساس تجارب متعدد در انواع کاربریهای غیرخاص و عمومی ؛ میزان سطح موتورخانه اصلی در حدود ۶/۱ تا ۴ درصد سطح تهویه شونده پروژه بعنوان زیربنای اولیه قابل پیش بینی می باشد(سطح تهویه شونده: فضاهایی از پروژه که از موتورخانه تامین انرژی می نماید و عموما شامل پارکینگ ؛راه پله ها؛انبارها و فضاهای مشابه نمی گردد).

در جدول شماره یک زیربنای موتورخانه به نسبت سطح تهویه شونده پروژه با توجه به تجارب کسب شده در کاربریهای عمومی ارائه گردیده است.

جدول شماره یک
درصد سطح موتورخانه به نسبت کل سطوح تهویه شونده پروژه
ردیف شرح کاربری درصد سطح موتورخانه
۱ پروژه های مسکونی، اداری،  نظامی و آموزشی (بالای ۳۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده) ۶/۱ الی ۲
۲ پروژه های مسکونی، اداری، نظامی و آموزشی متوسط و کوچک (کمتر ۳۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده) ۸/۱ الی ۲/۲
۳ پروژه های بهداشتی و درمانی  بزرگ  (بالای ۲۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده) ۲/۲ الی ۶/۲
۴ پروژه های بهداشتی و درمانی متوسط(بین۱۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده) ۵/۲ الی ۳
۵ پروژه های بهداشتی و درمانی کوچک (کمتر از ۱۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده ) ۳ الی ۵/۴
۶ پروژه های صنعتی متوسط و بزرگ ( بالای ۳۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده ) ۲ الی ۵/۲
۷ پروژه های صنعتی کوچک ( زیر ۳۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده ) ۵/۲ الی ۵/۳
۸ پروژه های تجاری، ورزشی بزرگ و متوسط (بالای ۳۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده) ۸/۱ الی ۲/۲
۹ پروژه های تجارتی و ورزشی کوچک (زیر ۳۰۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده) ۶/۱ الی ۵/۲

بعنوان نمونه برای بیمارستانی با ۷۰۰۰ مترمربع سطح تهویه شونده(سطح کل پروژه۹۵۰۰ متر مربع ) موتورخانه ایی با سطح اولیه ۲۴۵ (۵/۳% ×۷۰۰۰ ) مترمربع پیش بینی گردیده که پس از تعیین ابعاد (طول و عرض موتورخانه) محل دربها و ستون گذاری  با هماهنگی کارشناس تاسیسات پروژه؛ جانمایی اولیه تجهیزات درموتورخانه انجام و پلان معماری موتورخانه نهایی خواهد شد.