عنوان پروژهکارفرمامحل پروژهزیر بناء (متر مربع)
مجموعه سالنهای ورزشی استخر علم و صنعتوزارت مسکنتهران16000
ساختمان اداری ورزشی و فرهنگی مجتمع دخانیاتشرکت دخانیات ایرانساری8000
ساختمان اداری ورزشی بقیه اللهدانشگاه علوم پزشکیتهران8500
ساختمان کتابخانه دانشگاه تربیت مدرسدفتر فنی دانشگاهتهران5000
مجموعه ورزشی فجر بموزارت مسکنبم14000
مجموعه وزرشی فرهنگی بسیج - قزوینبسیجقزوین2500
مجموعه اداری رفاهی ورزشی مخابرات قزوینشرکت مخابرات قزوین10000
ساختمان ورزشی هندبال و چندمنظورهوزارت مسکنتهران4000
مجتمع ورزشی ظهیرالاسلامشهرداری منطقه 12تهران2000
ساختمان آمفی تئاترو همایش های مخابرات تهران شرکت مخابرات استان تهرانتهران2500
مجتمع آموزشی کوی بندر- چهاه بهارسازمان بنادر و کشتیرانی چهاه بهار1600
مجموعه ورزشی شهید هرندیشهرداری منطقه 12تهران5000
فرهنگسرای قممجری طرحقم2500
ساختان آمفی تئاتر و ورزشی شهید حقگوسازمان بنادر و کشتیرانیچاه بهار2000
محوطه و ساختمانهای آمفی تئاتر و ورزشی بنادر و کشتیرانی سازمان بنادر و کشتیرانیچاه بهار5000
دانشگاه علوم پایه دانشگاه تربیت معلم حصارک دانشگاه تربیت معلمکرج7000
دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم حصارک وزارت علوم کرج2500
مجتمع فرهنگی رفاهی، ورزشی دادگستری پل رومی قوه قضائیهتهران5500
سالن هندبال و استخر حصارک وزارت علومکرج5500
مجتمع ورزشی برواتوزارت مسکنبم5000
مجتمع ورزشی فردیس شرکت مدیرت توسعه امکان ورزشیکرج 18000
مجموعه ورزشی رباط کریمشرکت مدیریت و توسعهرباط کریم10200
ساختمان اداری و سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهداشنگاه علوم پزشکی تهران4600
مجتمع ورزشی فرهنگی مقاومت بسیج درگزبسیجدرگز2500
مسجد داراب مجری طرح داراب450
دانشکده فیزیک کاربردیانستیتو تحقیقات فیزیکعلم و صنعت3500
آمفی تئاتر مجتمع اداری پزشکی بیمارستان بقیه اللهدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهتهران2100
مجتمع دانشگاهی ارادانمجری طرحگرمسار4000
آمفی تئاتر بیمارستان اردبیلوزارت مسکناردبیل700
مجموعه ورزشی قزوین توسعه اماکن ورزشیقزوین22000
دانشگاه گنبددانشگاه گنبدگنبد کاووس8000
رستوران و مسجد مرکز ملی علوم و فنون لیزرمرکز علوم و فنون لیزر کرج1600
مجتمع اداری ورزشی پروژه کاشانکالا الکتریککاشان15500
ساختمان آمفی تئاتر و آزمایشگاه دانشگاه امیرکبیرمجری طرح تهران2500
کتابخانه و آمفی تئاتر جیرفت مجری طرحجیرفت4000
مجتمع آموزشی، ورزشی شرکت ملی نفتکش شرکت ملی نفتکشمحمود آباد22000
مجتمع آبدرمانی و استخر شهرداریشهرداری قمقم4500