عنوان پروژهکارفرمامحل پروژه زیر بناء (مترمربع)
بازطراحی پالایشگاه پلاسمای خونوزارت بهداشتتهران-
ساختمانهای تولید صنعتی پروژه کاشانشرکت کالای الکتریککاشان65000
مجموعه اداری صنعتی بنادرسازمان بنادر و کشتیرانی چاه بهادر22000
سردخانه 3000 تنی آمونیاکی سپاه پاسداران تهران-
سالن تولید و انبارهای شرکت دخانیاتشرکت دخانیات ایران ساری22000
سردخانه 1000 تنی مرکز پشتیبانی آماد تهرانآمادگاه سپاه تهرانتهران-
کارخانه صنعتی صوبرانمدیریت کارخانهاشتهارد2500
ساختمان تعمیراتی پایگاه هوایی فتح مهندسی سپاه کرج1250
سردخانه 1200 تنی آمادگاه سپاهسپاه غرب کرمانشاه-
سوله های صنعتی پایگاه هوایی قدرمهندسی سپاه تهران8000
ساختمانهای صنعتی جنبی کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز11000
ساختمان صنعتی و اداری شرکت پالایش نیرو مجری طرح کرج1900
ساختمان انرژی پروژه کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز15000
طرح صنعتی سالن تولید دخانیات تهران شرکت دخانیات ایران تهران 2500
سردخانه های 50 و 100 و 250 تنی پژوهشگاه صنعت نفت تهران
ایستگاه مترو میدان خراسان تهرانمتروتهران
طرح جداسازی تاسیسات شرکت تعمیرات نیروگاهی تعمیرات نیروگاهی کرج
انبارهای سرد نگهداری سیب زمینی وزارت جهاد کشاورزی استان اردبیل
موتورخانه صنعتی مرکز ملی لیزرمرکز ملی لیزر ایران کرج
طراحی تاسیسات خاص در انبارهای اصلی آمادگاه مصطفی خمینیمهندسی سپاهقم12000
طرح تونل ماشین رو پروژه صنعتی کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز5400
سردخانه نگهداری ماهی بخش خصوصی جاده کرج
طرح کانالهای ارتباطی پروژه صنعتی کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز3500
طرح کارخانه تولید ورق pvcشرکت ره روگرمسار5000
طرح توسعه سردخانه های وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی تهران5000
طرح توسعه مرکز علوم و فنون لیزر ایران مرکز ملی لیزر ایران کرج 26000