عنوان پروژه کارفرمامحل پروژه زیربناء (مترمربع)
طرح و اجرای اتاقکهای رشد مرکز مطالعات کشاورزی مراغهوزارت کشاورزیمراغه
مدیر طرح پروژه سرمایه گذاری چهارراه آبرسان شرکت بیمه البرزتبریز
ساختمانهای اداری و صنعتی ایستگاه افزایش فشار گاز- گربچه
ترکمنستان
همکاری شرکت مهندسی پیمانکاری عمومی ایرانکشور ترکمنستان4800
طراحی و بازسازی تاسیسات ساختمان وزارت معدن و فلزاتوزارت معدن و فلزات تهران5200
سیستم کولینگ سالن رنگ ایران خودرو شرکت ایران خودروتهران-
طراحی و اجرای موتورخانه مرکزی مهندسی نیرونیروی هوایی تهران
طرح و اجرای اتاقکهای رشد مرکز مطالعات کشاورزی تبریزوزارت کشاورزیتبریز
طراحی، نظارت و مدیریت اجرایی بر بازسازی تهویه مطبوع و موتورخانه ساختمان شماره 2 بیمه البرزشرکت بیمه البرزتهران
ساختمان سلف سرویس مجتمع اداری پزشکی بقیه اللهدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهتهران3500
طراحی و مدیریت بر اجرای ساختمان اداری و سردخانه های دارویی داروخانه 13 آبانوزارت بهداشتتهران1800
طراحی تجهیزات چهارگانه بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی اردبیلبهداشت استان اردبیلاردبیل
ساختمانMCC فاز II تغلیظ مس سرچشمهشرکت ملی صنایع مسمس سرچشمه کرمان
سلف سرویس دانشگاه تربیت معلم حصارکدانشگاه تربیت معلمکرج3000
طراحی و مدیریت بر اجرای موتورخانه دانشکده تربیت معلم حصارکوزارت علومکرج
طرح سیستم کنترل هوشمند ساختمانهای کارخانه شرکت توگاشرکت توگاکرج
اصلاح سیستم های تهویه مطبوع ساختمانهای کارخانه شرکت توگاشرکت توگاکرج
مدیریت نظارت و کنترل پروژه های مهندسی پتروشیمی ماهشهرخدمات زیربنایی ماهشهرماهشهر- تهران
بهسازی سیستم های کنترل هوشمند ساختمانهای بیمه البرزشرکت بیمه البرزتهران
مدیر طرح پروژه سرمایه گذاری خیرات شرکت بیمه البرزشیراز
مدیر طرح پروژه سرمایه گذاری کیان پارس شرکت بیمه البرزاهواز
مدیر طرح پروژه اداری انقلاب شرکت بیمه البرزاهواز
مدیر طرح پروژه اداری حقیقت طلبشرکت بیمه البرزتهران
مدیر طرح پروژه سرمایه گذاری کلانتریشرکت بیمه البرزتهران
ممیزی مدارک تاسیسات پروژه اداری کرج شرکت بیمه البرزکرج
مدیر طرح پروژه سرمایه گذاری آینه خانهشرکت بیمه البرزاصفهان
مدیر طرح پروژه سرمایه گذاری گلسارشرکت بیمه البرزرشت
مدیر طرح پروژه اداری امیرکبیرشرکت بیمه البرزشیراز
تدوین و پیاده سازی دستورالعملهای اقدامات پیشگیرانه PM و سرویس نگهداری تجهیزات ساختمان شماره یک بیمه البرزشرکت بیمه البرزتهران
سیستم کولینگ بچینگ بتن کارگاه سد کرخه قرارگاه خاتمکرخه
طراحی مقدماتی بازسازی ساختمان قدیم بیمه مرکزی ایرانبیمه مرکزی ایران تهران
طرح، نظارت و مدیرت بر اجرای بهسازی پارکینگ بیمه مرکزی ایرانبیمه مرکزی ایرانتهران
نظارت بر اجرای سیستم اطفاء حریق FM200 ساختمان شریعتیشرکت بیمه البرزتهران
نظارت و مدیریت بر اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق ارومیهسازمان ثبت و اسناد ارومیه
ممیزی و بازرسی ساختمانی و تاسیساتی ساختمان بیمه مرکزی ایرانبیمه مرکزی ایرانتهران
تدوین و پیاده سازی دستورالعملهای اقدامات پیشگیرانه PM و سرویس نگهداری تجهیزات ساختمان بیمه مرکزیبیمه مرکزی ایرانتهران
نظارت بر عملکرد پیمانکار نگهدارنده ساختمان بیمه مرکزی ایران بیمه مرکزی ایرانتهران
مشاورت و نظارت عالیه تاسیساتی بر پروژه های بازسازی و بهسازی بیمه البرزشرکت بیمه البرزدر کل کشور
طرح و نظارت بر اتوماسیون تجهیزات ساختمان شریعتیشرکت بیمه البرزتهران
طراحی و مدیریت بر اجرای کارخانه تولید تجهیزات کامپیوتر شرکت ویراکهریزک 5000
طراحی مقدماتی و ا جرایی بازسازی سیستم تهویه مطبوع ساختمان شماره یک بیمه البرز شرکت بیمه البرزتهران