عنوان پروژهکارفرمامحل پروژه زیربناء (متر مربع)
مجتمع تجاری دنیای آرزومجری طرحتهران26000
ساختمان اداری شعبه دماوند بیمه البرزامور مهندسی بیمه البرز تهران5000
ساختمان اداری ناوکمجری طرحتهران2200
مجتمع اداری و رفاهی بهرگانشرکت نفت فلات قارهبهرگان- بوشهر1400
ساختمان اداری کانال قره خان مشهدشهرداری مشهدمشهد1900
ساختمان اداری و گمرک منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرمنطقه ویژه اقتصادیماهشهر2500
مجتمع اداری دادگستری صادقیهقوه قضاییهتهران5500
ساختمان اداری خیابان قزوینمجری طرحتهران1200
ساختمان اداری مرکزی بمیه البرزامور مهندسی بیمه البرز تهران2300
ساختمان اداری رفسنجانمجری طرحرفسنجان1200
مجتمع تجاری ناصرخسروشهرداری منطقه 12تهران1600
مجتمع تجاری و زیرگذر میدان ولیعصرشهرداری تهرانتهران8500
مجتمع تجاری اداری منطقه ویژه ماهشهرمنطقه ویژه ماهشهرماهشهر5500
ساختمان اداری شرکت ملی نفتکش خارکشرکت ملی نفتکشخارک5000
مجتمع تجاری ستاره شمالتعاونی سپاهانزلی14000
ساختمان کاشی ایرانامجری طرحتهران1200
ایستگاه راه آهن ایل گلی- تبریزوزارت راه تبریز3000
ساختمان اداری مرکز فن آوری آموزشی سپاهمهندسی سپاهتهران1000
سایت خدمات رفاهی منطقه ویژه اقتصادیمنطقه ویژه پتروشیمیماهشهر10000
ساختمان حفاظتی پروژه کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز3100
ساختمان اداری احمدآبادمجری طرحتهران1600
مجتمع تجاری- اداری دنیای آرزو ساریمجری طرحساری110000
ساختمان اداری اقامتی ملی نفتکش بندرعباسشرکت ملی نفتکشبندرعباس8000
ساختمان اداری تربیت بدنی حصارکوزارت علومکرج2900
مجتمع قضایی خانواده قوه قضاییهتهران12000
نمای ساختمان شرکت سهامی بیمه البرزبیمه البرزتهران
ساختمانهای جنبی سفارت ایران در بیروتوزارت امور خارجه بیروت5000
مجموعه اقامتی- تجاری عمران امید مشهدشرکت سپهر هشتممشهد98000
ساختمان اداری - فرهنگیو ورزشی بانک صادرات اهوازبانک صادراتاهواز25000
ساختمان اداری فرهنگشرکت سپهر هشتممشهد4000
مجتمع تجاری- اداری ساحلشرکت تدبیر سرمایهتهران212000
ساختمان تجاری- اداری بانک صادرات گرگانبانک صادراتگرگان13000
پروژه ساختمان اداری بانک ملتبانک ملتتهران17000
پروژه اداری-تجاری و پارکینگ بانک ملت (شهاب)بانک ملتتهران61000
مجتمع اداری-درمانی و پارکینگ طبقانی شهرداری کرجشهرداری کرجکرج21400
مجتمع تجاری خیاممجری طرحتهران45000
ساختمان تجاری آناهیامجری طرحتهران1000
سختمان اداری شعبه رشت بیمه پارسیانبیمه پارسیانرشت1750
ساختمان رستوران و اداری خزرآباد ساریوزارت امور خارجهساری1200
مجتمع اداری- تجاری ایستگاهی متروسرمایه گذاری بانک سیناتهران35000