عنوان پروژهکارفرمامحل پروژه زیربناء (متر مربع)
مجتمع تجاری دنیای آرزومجری طرحتهران26000
پروژه اداری-تجاری و پارکینگ بانک ملت (شهاب)بانک ملتتهران61000
مجتمع تجاری- اداری دنیای آرزو ساریمجری طرحساری110000
مجتمع تجاری خیاممجری طرحتهران45000
مجموعه اقامتی- تجاری عمران امید مشهدشرکت سپهر هشتممشهد98000
مجتمع تجاری- اداری ساحلشرکت تدبیر سرمایه الوندتهران212000
مجتمع اداری- تجاری ایستگاهی متروسرمایه گذاری بانک سیناتهران35000
مجتمع اداری-درمانی و پارکینگ طبقانی شهرداری کرجشهرداری کرجکرج21400
مجتمع اداری و پشتیبانی پتروشیمی تندگویانتوسعه صنایع پتروشیمیماهشهر10000
ساختمان اداری - فرهنگی و ورزشی بانک صادرات اهوازبانک صادراتاهواز25000
مجتمع تجاری ستاره شمالتعاونی سپاهانزلی14000
مجتمع تجاری و زیرگذر میدان ولیعصرشهرداری تهرانتهران8500
سایت خدمات رفاهی منطقه ویژه اقتصادیمنطقه ویژه پتروشیمیماهشهر10000
ساختمان تجاری- اداری بانک صادرات گرگانبانک صادراتگرگان13000
مجتمع تجاری ناصرخسروشهرداری منطقه 12تهران1600
مجتمع تجاری اداری منطقه ویژه ماهشهرمنطقه ویژه ماهشهرماهشهر5500
پروژه ساختمان اداری بانک ملتبانک ملتتهران17000
مجتمع قضایی خانواده قوه قضاییهتهران12000
مجتمع اداری و رفاهی بهرگانشرکت نفت فلات قارهبهرگان- بوشهر1400
ساختمان اداری شرکت ملی نفتکش خارکشرکت ملی نفتکشخارک5000
مجتمع اداری دادگستری صادقیهقوه قضاییهتهران5500
ساختمان اداری شعبه دماوند بیمه البرزامور مهندسی بیمه البرز تهران5000
ساختمان اداری ناوکمجری طرحتهران2200
ساختمان اداری و گمرک منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرمنطقه ویژه اقتصادیماهشهر2500
ایستگاه راه آهن ایل گلی- تبریزوزارت راه تبریز3000
ساختمان اداری مرکز فن آوری آموزشی سپاهمهندسی سپاهتهران1000
ساختمان اداری رفسنجانمجری طرحرفسنجان1200
ساختمان حفاظتی پروژه کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز3100
ساختمان اداری مرکزی بمیه البرزامور مهندسی بیمه البرز تهران2300
ساختمان اداری احمدآبادمجری طرحتهران1600
ساختمان اداری اقامتی ملی نفتکش بندرعباسشرکت ملی نفتکشبندرعباس8000
ساختمان اداری تربیت بدنی حصارکوزارت علومکرج2900
ساختمانهای جنبی سفارت ایران در بیروتوزارت امور خارجه بیروت5000
ساختمان اداری فرهنگشرکت سپهر هشتممشهد4000
ساختمان کاشی ایرانامجری طرحتهران1200
ساختمان اداری خیابان قزوینمجری طرحتهران1200
ساختمان تجاری آناهیامجری طرحتهران1000
سختمان اداری شعبه رشت بیمه پارسیانبیمه پارسیانرشت1750
ساختمان رستوران و اداری خزرآباد ساریوزارت امور خارجهساری1200
ساختمان اداری کانال قره خان مشهدشهرداری مشهدمشهد1900